Програмиране в Linux
# yum install gcc-c++
или
# yum install gcc-c++.x86_64

         Основна програма, от която се започва. Събиране на две числа.
# gedit first.cpp
              Копирате от тук:
#include <iostream>
using namespace std;
int main ()
    {
       int a,b,c;
       cout<<"a=";
       cin>>a;
       cout<<"b=";
       cin>>b;
       c=a+b;
       cout<<"c="<< c;
       return 0;
   }


              До тук:
Трябва да запишем файла: --> Save --> Close
Компилираме програмата:
# g++ first.cpp -o first.o
Стартираме програмата:
# ./first.o
или
# /first.о
На екрана, би трябвало да Ви изведе съобщението:
a= 5
b=10
c=15

Трябва да имате инсталирана Java
Името на файла ( HelloWorld.java ) трябва да съвпада с името на основния клас (public class HelloWorld { ... } ),
       
# cd ..
# cd usr/bin
gedit e текстов редактор и си създаваме файл с име HelloWorld.java
# gedit HelloWorld.java
              Копирате от тук:

public class HelloWorld {
public static void main(String args[])
{
System.out.println(" Hello World !!!");
}
}

              До тук:
Трябва да запишем файла: --> Save --> Close
Компилираме програмата:
# javac HelloWorld.java
Получаваме: HelloWorld.class ( преносим JVM bytecode);
Стартираме програмата:
# java HelloWorld
На екрана, би трябвало да се изведе съобщението:
    Hello World !!!
gedit second.c
gcc second.c -o second.o
./second
...................